کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
7461
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
7461
کلاس پرواز
Y