ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
471
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
471
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
471
کلاس پرواز
Y

نفت
شرکت هواپیمایی
نفت
مدل
Fokker
شماره پرواز
2526
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
471
کلاس پرواز
Y

نفت
شرکت هواپیمایی
نفت
مدل
Fokker
شماره پرواز
2526
کلاس پرواز
Y