کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7073
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
164
کلاس پرواز
Y